GALLERY

ประมวลภาพบรรยากาศของสถานศึกษา การทำงานนอกและในสถานที่ การเรียนการสอน พิธีมอบประกาศนียบัตร และ ภาพกิจกรรมต่างๆ

SCHOOL Atmosphere

บรรยากาศการสถานที่ และ บรรยากาศการเรียนการสอน

ภายในโรงเรียนสอนตัดขนสุนัขโกลมี่เพ็ท

Certificate

Awarding Ceremony

บรรยากาศการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ที่เรียนจบหลักสูตร 30 และ 60 วัน

off-site working

บรรยากาศการทำงานนอกสถานที่โรงเรียนสอนตัดขนสุนัขโกลมี่เพ็ท

ตามงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย / กิจกรรมรับเชิญต่างๆ